Uppdrag för styrelsen och sektorerna

(Dokumentet upprättat i april 2013)

 
För hela styrelsen och sektorerna gäller följande:


Styrmedel
Svenska Brukshundklubbens (SBK:s) stadgar, förordningar och mål
Övriga lagar, paragrafer och föreskrifter (ex. Lag om ekonomiska föreningar, Stiftelselagen, Bokföringslagen, Skattelagar, LAS, Arbetsmiljölagen, PUL, Brottsbalk m.fl.)
Verksamhetsplanen för gällande år antagen av årsmötet
Lokala och kommunala föreskrifter
Klubbens policy
Klubbens värdegrund
Målstyrning


Styrelsens uppdrag

 • Förvalta klubbens ändamål och medlemmarnas intentioner
 • Föreslår övergripande och strategiska mål
 • Föreslår ekonomiska ramar
 • Följer upp och mäter verksamheten
 • Har arbetsgivaransvar
 • Företräds av ordföranden
 • Har det yttersta ansvaret för verksamheten
 • Planerar för framtiden
 • Ansvarar för riskanalys
 • Ansvarar för information om föreningen
 • Kontrollerar – lagar och regler samt ordning och reda
 • Tillsätter och avsätter sektorer och arbetsgrupper
 • Styrelsen har även ansvar för att ekonomin hanteras på ett korrekt sätt samt att föreningens handlingar och korrespondens arkiveras på ett tillfredsställande sättBeslut i styrelsen
Vanligtvis fattas styrelsebeslut med enkel majoritet, där ordföranden har utslagsröst. Styrelsen har alltid det slutgiltiga ansvaret för uppföljningen av föreningens styrning och ekonomi – det kan inte delegeras.

Protokoll
Samtliga styrelsesammanträden och övriga sammanträden för sektorer/arbetsgrupper och medlemsmöten ska protokollföras.

Funktioner i styrelsen
I styrelsen ska ingå ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, övriga ledamöter och ev. suppleanter.

Sektorer och arbetsgrupper
I Brukshundklubbens stadgar framgår att det är styrelsen som har rätt att utse sektorer eller arbetsgrupper för att driva t.ex. klubbens verksamhet för hundägarutbildning (utbildningssektorn).

Egna juridiska enheter
Varje klubb och distrikt inom SBK är en egen juridisk person och ska ha ett eget organisationsnummer.

Målstyrning
Brukshundklubben är en målstyrd organisation vilket betyder att samtliga nivåer inom organisationen ska arbeta med ett målstyrt arbetssätt.

Vad styr styrelsens arbete
Klubbens medlemmar är huvudmän och väljer styrelse på årsmötet. Årsmötet är klubbens högsta beslutande organ och styrelsen är underordnad årsmötet.


SBK:s målsättning

Vi ska sprida kunskap om hund
Vi ska ha friska och funktionsdugliga hundar
Vi ska ha hundar i människans tjänst
Vi ska öka vår kunskap om hund
Vi ska vara en aktiv organisationStyrelsens målsättning/uppdrag 2013 utifrån årsmötet

Vi ska öka engagemanget bland medlemmarna
Vi ska öka på delaktigheten, påverkansmöjligheterna och ansvar samt ha ett öppet och transparent förhållningssätt
Vi ska arbeta med värdegrund och också ta fram en värdegrund för klubben
Vi ska tydliggöra skriftligt varje sektors uppdrag, ansvar och befogenhet samt varje funktion i styrelsen.
Vi ska ha budget i balans
Vi ska ta fram en brevmall med logga
Vi ska satsa på att utbilda funktionärer
Vi ska aktivt arbeta med hemsidan och hålla den uppdaterad
Vi ska arbeta med målstyrningTydliggörande av styrelsens funktioner och uppdrag:

Ordförande
Ordförandens uppgift är att huvudsakligen leda och fördela arbetet inom föreningen, att företräda föreningen och medlemmarna både inom och utom organisationen
Firmatecknare
Ingår i klubbens arbetsutskott (AU)
Delegeras föreningsintyg gällande startpistol


Sekreterare
Sekreteraren ansvarar för arkivering, protokollskrivning, utskick, ordning och reda på hemsidan, information samt ansvarig för inlämnande av statistikuppgifter årligen. Sekreteraren håller också kontakten med kommunen för uppdateringar av diverse saker i föreningsregistret. Sekreteraren ansvarar också över stipendier och utmärkelser.
Ingår i klubbens AU


Kassör
Kassörens uppgift är att sköta klubbens ut- och inkomster, bokföring samt medlemshantering samt ansökningar av diverse bidrag och datauppgifter som efterfrågas för statistik. Kassören ansvarar också för återbetalning av anmälningsavgifter vid prov och tävlingar. Kassören ansvarar även för nyckelhanteringen och stuguthyrningen på klubben.
Firmatecknare
Ingår i klubbens AU
Delegeras föreningsintyg gällande startpistol


Vice ordförande, ledamöter och suppleanter
Dessa funktioner har en direktlänk med utsedda sektorer och styrelsen.

Valberedning
En valberedning ska vara objektiv och se till föreningens bästa i sitt arbete med att förbereda de val av funktionärsposter som ska ske vid årsmötet enligt stadgan. Valberedningen lämnar också förslag på ordföranden till årsmötet. Valberedningens uppdrag sträcker sig från årsmöte till årsmöte.

Revisorer
Kontroll av årets räkenskaper minst en gång per år.
Tydliggörande av sektorernas funktioner och uppdrag:

Utbildningssektorn

 • Jobbar för att få igång kursverksamheten
 • Utbilda o vidareutbilda handledare och instruktörer
 • Ordna föreläsningar för medlemmar i utbildande syfte
 • Uppdatera kursmaterial
 • Anordna instruktörsmöten
 • Samkväm för instruktörer och handledare
 • Anordna träningshelger med utbildade instruktörer (utomstående instruktörer) för medlemmarna
 • Ta emot kursanmälningar
 • Har ansvar för att se till att information om kurser, utbildningar med mera kommer ut på hemsidan och i klubbstugan
 • Ansvar för att andra sektorer får information om utbildningar, kurser så att samordning skerTävlingssektorn

 • Genomföra planerade tävlingar enligt SBK:s tävlingsregler
 • Planera/ansöka om tävlingar för kommande år
 • Rekrytera nya klubbfunktionärer som visar intresse för bruks eller lydnad
 • Uppmuntra duktiga funktionärer att vidareutbilda sig för auktorisation
 • Har ansvar för att se till att information om tävlingar och resultat  kommer ut på hemsidan och i klubbstugan
 • Ansvar för att andra sektorer får information om tävlingar och aktiviteter så att samordning skerKökssektorn

 • Planera allt som rör köket
 • Se till att det finns bemanning i köket vid aktiviteter på klubbenPR-sektorn

 • Ansvar för media PR
 • Lottförsäljning
 • Fotografering
 • SponsringStug- och plan

 • Sköta utomhus, dvs planer m.m.
 • Sköta stugan
 • Hålla ordning i stuganTjänstehundssektorn

 • Rekrytera och utbilda hundar och personal till Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
 • Ha hundar i människans tjänst
 • Bidra till att hundens förmåga kommer till nytta i samhället
 • Genom information och samarbete rörande hundens användning i människans tjänst ta samhällsansvarRUS

 • Jobba för att främja olika raser, friska, mentalt stabila, funktionella
 • Jobba aktivt för att få en hund som fungerar som den ska
 • Uppdaterad på olika hälsoproblem inom aveln
 • Anordna utställningar
 • Har ansvar för att se till att information om utställningar kommer ut på hemsidan och i klubbstugan
 • Ansvar för att andra sektorer får information om utställningar så att samordning skerAgilitysektorn

 • Ansvara för kurser och utbildning i agility
 • Träning
 • Ordning på materialet
 • Har ansvar för att se till att information om kurser och utbildningar kommer ut på hemsidan och i klubbstugan
 • Ansvar för att andra sektorer får information om tävlingar och aktiviteter så att samordning sker